Rad na određeno vrijeme

Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. 

Dosadašnji uvjet za stjecanje ugovora na neodređeno vrijeme bio je:

Radnik stječe pravo na ugovor na neodređeno vrijeme ukoliko ima tri godine neprekinutog radnog odnosa kod istog poslodavca. 

  • Pod uzastopno sklopljenim ugovorima o radu smatraju se ugovori o radu koji su sklopljeni uzastopno, bez prekida između jednog i drugog ugovora ili s prekidom koji nije duži od tri mjeseca, neovisno o tome jesu li sklopljeni samo s jednim poslodavcem ili s više poslodavaca, ako se ti poslodavci smatraju povezanim poslodavcima.

Bitna promjena kod sklapanja ugovora na određeno vrijeme jeste da je dodan još jedan ograničavajući uvjet u korist radnika. 

S istim zaposlenikom poslodavac može sklopiti najviše tri uzastopna ugovora, bez obzira na njihovo trajanje.

  • Primjerice, ako je djelatnik zaposlen na određeno vrijeme i ima tri uzastopna ugovora po tri mjeseca, bez obzira što četvrtim ugovorom ne bi stekao tri godine neprekinutog radnog odnosa, četvrti ugovor koji mu se može ponuditi je ugovor na neodređeno vrijeme.
  • Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora smatra se sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

  

Istekom roka od tri godine, odnosno prestankom posljednjeg uzastopno sklopljenog ugovora, ako su sklopljeni na razdoblje kraće od tri godine, poslodavac ili povezani poslodavac s istim radnikom može sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako je od prestanka radnog odnosa kod poslodavca do sklapanja novog ugovora o radu na određeno vrijeme proteklo najmanje šest mjeseci

Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Radnik koji najmanje šest mjeseci radi kod istog poslodavca i kojem je razdoblje probnog rada, ako je ugovoreno, završilo ima pravo zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a poslodavac ima rok od 30 dana za pisani odgovor radniku. Ukoliko se poslodavac i radnik ne usuglase, dogovorno rješavaju daljnje korake.

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu

Novim Zakonom o radu definirani su termini rada na izdvojenom radnom mjestu i rada na daljinu. 

Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.

Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu.

 Osim standardnih podataka koje ugovor o radu mora sadržavati (podaci o poslodavcu, radniku, radnom mjestu, vrsti ugovora, trajanju..), sadržaj ugovora o radu na izdvojenom radnom mjestu i rada na daljinu mora sadržavati i podatke o:

Novo dodanim člankom 17.b) definirani su radni uvjeti, plaće i način izvršenja rokova. Prema navedenom plaća i druga materijalna prava radnika za zaposlenike koji imaju ugovor o radu na izdvojenom radnom mjestu ili ugovor o radu na daljinu ne smiju se razlikovati od prava drugih zaposlenih koji svoje zadatke izvršavaju u poslovnim prostorima poslodavca. Prilikom pobližeg određivanja načina obavljanja poslova na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu poslodavac je dužan prilagoditi količinu i rokove izvršenja poslova na način koji radniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu.

Dodatan rad

Termin dopunski rad izmijenjen je u dodatan rad i ukinuta su ograničenja na razini godine. Do sada je ograničenje bilo do 180 sati godišnje, a novim Zakonom o radu je definirano da djelatnik zaposlen u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca, može sklopiti ugovor o dodatnom radu kod drugog poslodavca do najviše 8 sati tjedno uz prethodnu pisanu suglasnost poslodavca kod kojega je zaposlen na puno radno vrijeme.

Odsutnost s posla

Radnik ima pravo na odsutnost s posla jedan dan u kalendarskoj godini kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem prijeko potrebna njegova trenutačna nazočnost, a razdoblje odsutnosti s posla smatra se vremenom provedenim na radu.

Plaća

Isplatom plaće nakon petnaestoga krše se odredbe Zakona o radu i djelatnici imaju pravo pokretanja tužbe prema poslodavcu zbog neisplate plaće u zakonskom roku. Osim toga, zbog neisplate plaće do petnaestoga u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, radnik može izvanredno otkazati ugovor o radu.