Prije završetka godine, svaki poduzetnik bi trebao proći kroz listu neoporezivih isplata te ukoliko je u mogućnosti napraviti isplate najkasnije s datumom 31.12.

Božićnica i regres

Sve isplate se odnose na ukupan iznos za određenu godinu tako da je potrebno iznos iz tablice umanjiti za već izvršene isplate. Npr. ukupan iznos za regres i božićnicu iznosi 2.500 kn, ako ste vi ste već isplatili tijekom godine za regres 1.000 kn, ostalo Vam je još 1.500 kn za isplatiti.

Neoporeziv iznos znači da poslodavac na taj iznos ne mora obračunati doprinose i poreze. Ako je ukupno  isplaćeni iznos veći od maksimalno dozvoljenog, razlika se obračunava na jednak način kao i neto plaća.

Stipendije i druge isplate učenicima i studentima

Kod isplate učenicima i studentima, npr. stipendija, treba uzeti u obzir da ukupan iznos na razini godine može imati utjecaj na obračun poreza roditelja ukoliko se radi o uzdržavanom članu za kojeg roditelj koristi osobni odbitak. Naime, ukoliko učenik ili student ostvari tijekom godine više od 13.000 kn ( za2015. godinu) roditelji gube pravo na olakšicu kod plaće.

Naknade, potpore ili nagrade Neoporezivi iznosi (u kunama)
Prigodna nagrada radniku (godišnje) 2.500
Dar radniku u naravi (godišnje) 400
Dar djetetu do 15 godina starosti (godišnje) 600
Otpremnina zbog poslovnog i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu 6.400 kn za svaku navršenu godinu rada a za invalide rada 8.000 kn za svaku godinu rada
Potpora za novorođeno dijete zaposlenika 3.326
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada (mjesečno) 1.600
Stipendije (učenicima srednje škole i redovnim studentima – mjesečno) 1.600
Stipendija koja se dodjeljuje studentima za izvrsna postignuća 4.000
Športske stipendije (mjesečno) 1.600
Naknade športašima amaterima mjesečno 1.600
Nagrade za športska ostvarenja (godišnje) 20.000
Primici učenika i studenata za rad preko ovlaštenih posrednika (godišnje) 50.000
Otpremnina a odlazak u mirovinu 8.000
Potpora zbog invalidnosti radnika (godišnje) 2.500
Potpora za slučaj smrti radnika 7.500
Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji 3.000
Potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana (godišnje) 2.500
Troškovi prijevoza na službenom putu u visini stvarnih troškova
Troškovi noćenja na službenom putu u visini stvarnih troškova bez ograničenja kategorije hotela
Troškovi prijevoza na posao i s posla (mjesni i/ili međumjesni) u visini troškova prijevoza javnim prometom
Naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe 2,00 kn/km
Dnevnice u zemlji za putovanje duže od 12 sati cijela svota, a za 8 – 12 sati 1/2 svote 170 kn, za udaljenost najmanje 30 km
Dnevnice u inozemstvu do propisanog iznosa za korisnike državnog proračuna
Terenski dodatak u zemlji (dnevno) 170 kn, za udaljenost najmanje 30 km
Terenski dodatak u inozemstvu (dnevno) 250
Pomorski dodatak (dnevno) 250
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (dnevno) 400
Naknada za odvojeni život (mjesečno) 1.600
Jubilarne nagrade:
–  za 10 godina radnog staža 1.500
–  za 15 godina radnog staža 2.000
–  za 20 godina radnog staža 2.500
–  za 25 godina radnog staža 3.000
–  za 30 godina radnog staža 3.500
–  za 35 godina radnog staža 4.000
–  za 40 godina radnog staža 5.000