Porez na dohodak i doprinosi,
obračun plaća

 1. Promjene minimalne plaće za 2019. godinu i ona iznosi 3.750,00 kuna. Navedeno se odnosi na plaću od siječnja
  2019.godine , a koja se isplaćuje u veljači 2019. godine. U prilogu maila šaljemo Vam aneks koji je potrebno imati
  ukoliko imate minimalnu plaću.
 2. Mijenjaju se porezni razredi i doprinosi
 • porezni razred povećava se s 17.500,00 kn na 30.000,00 kn. Prema tome, stopa poreza na dohodak od 24%
  obračunavati će se na poreznu osnovicu do 30.000,00 kn, a iznad navedene svote obračunavati će se porez po
  stopi od 36%.
 • ukidaju se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7 %) i doprinos za zaštitu na radu (0,5%), a
  doprinos za zdravstveno osiguranje se povećava s 15% na 16,5%. Prema tome ukupan trošak doprinosa na plaću
  za poslodavce biti će manji. Sada oni iznose 17,2% od bruto plaće, a nakon ovih promjena biti će manji za 0,7 %
 • predlaže se propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa u svoti umnoška prosječne plaće,
  koeficijenta 0,65 i brojke 12 razmjerno razdoblju u kojemu je obnašana dužnost člana uprave trgovačkog društva
  i/ili izvršnog direktor trgovačkog društva i/ili upravitelja zadruge, a koja bi za 2019. godinu trebala iznositi
  65.894,40 kn ((8.448,00 x 0,65 = 5.491,20 x 12 = 65.894,40 kn). Dakle, član uprave, izvršni direktor trgovačkog
  društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike
  između doprinosa prema osnovici osiguranja 5.491,20 kn i doprinosa prema osnovi na temelju koje je prijavljen
  kao osigurana osoba. Navedene će se odredbe ostvariti godišnjim obračunom u kojemu će se utvrditi možebitna
  razlika doprinosa za uplatu prema rješenju Porezne uprave. Za obveze doprinosa utvrđene prema godišnjoj
  osnovici obveznik plaćanja je sam član uprave.
 • Nadalje, proširuju se odredbe o uzdržavanim osobama, te se predlaže „vraćanje“ mogućnosti korištenja dijela
  osobnog odbitka i za djecu (pastorčad) koju uzdržavaju poočimi i pomajke, te po osnovi maćehe odnosno očuha
  koje punoljetno pastorče uzdržava. Također, u cenzus od 15.000,00 kn, kao iznosa godišnjih primitaka do kojih
  osoba može imati status uzdržavane osobe, više ne bi ulazile stipendije i još neki drugi primici.
 1. Promjena visine kamate na pozajmice fizičkim osobama s 3% na 2%.

PDV – Porez na dodanu vrijenost

 • Obveznikom PDV-a poslovni subjekt može postati:
   Dobrovoljno – Zahtjevom za ulazak u sustav PDV-a i obvezan je ostati u sustavu PDV-a 3 godine;
   Po sili zakona – ukoliko mu ukupne isporuke bez PDV-a u 2018. prelaze 300.000,00 kuna
   U sustav PDV-a poslovni subjekt može ući tijekom godine, neovisno o tome kada je počeo obavljati
  gospodarsku djelatnost.
 • U slučaju ulaska i izlaska iz sustava PDV-a poduzetnik treba provjeriti treba li obaviti ispravak pretporeza na :
   Dugotrajnoj imovini
   Zalihama dobara
   Napraviti usklađenje i ispravke pretporeza u obrascu PDV-a za 12/2018
 • Propisuje se ulazak u sustav PDV-a u tijeku godine ako se ostvare isporuke veće od 300.000,00 kn.
 • Postupak upisa u sustav PDV-a, neovisno o tome ulazi li se dobrovoljno ili po “sili zakona”, provodi se predajom
  zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a na obrascu P-PDV.
 • Porezni obveznici koji su u 2018. godini ostvarili isporuke dobara I usluga ispod 300.000,00 kn, a u sustav PDV-a
  su ušli po sili zakona ili je prošlo 3 godine od dobrovoljnog ulaska u sustav trebaju predate pisani zahtjev PU da
  ne žele dalje biti porezni obveznici , u skladu čl. 186. St. 4. Pravilnika o PDV-u. Rok predaje zahtjeva za izlazak iz
  sustava PDV-a (nije propisan obrazac) je do 15.01.2019. godine
 • Proširiti će se primjena stope PDV-a od 13 % na dječje pelene, svježe meso, ribu, voće i povrće.
 • Porezni obveznici uz prijavu PDV-a elektroničkim putem podnositi će i posebnu evidenciju o primljenim
  računima.
 • Ukinuti će se ograničenje u vezi prava na odbitak PDV-a za osobne automobile čija vrijednost prelazi 400.000,00
  kn. Stoga bi bio dopušten odbitak 50 % pretporeza za nabavu svih osobnih automobila, neovisno o njihovoj
  vrijednosti.
 • Ukinuti će se prijenos porezne obveze za isporuke nekretnina koje prodaje ovršenik u postupku ovrhe.
 • Smanjiti će se stopa poreza na promet nekretnina na 3%. Nova stopa će se primjenjivati na sve ugovore
  sklopljene od 1. siječnja 2019. Ovdje je riječ o promjeni Zakona o porezu na promet nekretnina.

Porez na dobit

Porezom na dobit oporezuje se financijski rezultat poslovanja poduzeća na godišnjoj razini, koji se utvrđuje kao razlika
prihoda i rashoda poduzeća u toku poslovne godine.
No postoje određeni rashodi koji nisu priznati za potrebe oporezivanja porezom na dobit u 100% iznosu, a to su sljedeći:

 1. Trošak reprezentacije – priznato je samo 50% troška
 2. Trošak osobnih automobile – priznato je 50%
 3. Otpisi potraživanja – u cjelosti se priznaju otpisi zastarjelih potraživanja do 200,00 kuna od nepovezanih fizičkih
  osoba
 4. Otpisi potraživanja – od nepovezanih osoba ako :
  a. troškovi pokretanja postupka za naplatu premašuju svotu potraživanja
  b. pokrenuta je radnja za naplatu potraživanja, ali je utvrđena nemogućnost naplate
  Za oporezivanje dobiti ostvarene od 2018. godini koristit će se stopa od od 12% odnosno 18%.
   12% za porezne obveznike koji u poreznom razdoblju ostvare prihode do 3 milijuna kuna;
   18% za porezne obveznike koji u poreznom razdoblju ostvare prihode veće od 3 milijuna kuna.

ISPLATA PREDUJMOVA DOBITI TOKOM GODINE
Poduzetnik si može u toku godine isplatiti predujam dobiti za tu godinu, no preporučljivo je da prije isplate napravi
privremeni Račun dobiti i gubitka kako ne bi došlo do prevelike isplate u odnosni na konačnu dobit.
Tom dijelu treba pristupiti s posebnom pozornošću, jer kod isplate predujma potrebno je poslati JOPPD obrazac na
Poreznu upravu . Ukoliko se pojavi situacija da je isplaćen veći predujam od ostvarene dobiti za isplatu na kraju
godine , navedena razlika smatra se izuzimanjem i oporezuje se porezom po stopi od 36%.
Isplatu predujma dobiti treba popratiti Odluka o isplati dobiti napravljena s datumom kada je predujam isplaćen.

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu su :

 1. Godišnji financijski izvještaji (GFI) za 2018. godinu trebaju predati za potrebe statistike kao i Obrazac poreza
  na dobit do zaključno s 30.04.2019.
 2. Godišnji financijski izvještaji (GFI) za 2018. godinu trebaju predati za potrebe javne objave do zaključno s
  30.06.2019.

OPĆI POREZNI ZAKON

 • Obrazac OPZ-STAT predavati će se jednom godišnje i to u roku za podnošenje poreznih prijava za porez na
  dohodak ili poreza na dobitak. Do sada se navedni obrazac morao predavati četiri puta godišnje.

ZAKON O ŠUMAMA

 • Smanjen je broj obveznika naknade za korištenje OKFŠ-a. Od 1. siječnja 2019. godine tu naknadu plaćaju
  obveznici ako ostvare ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00 kuna. Dakle, s obzirom da to vrijedi
  od 01.01.2019., još uvijek su za 2018. godinu svi obvezni obračunati I po obračunu platiti naknadu.
 • Naknada OKFŠ-a plaćati će se i nadalje po stopi od 0,0265 % od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka,
  tromjesečno i u roku od osam dana od konačnog obračuna. U ime Ministarstva poljoprivrede poslove obračuna i
  naplate naknade za korištenje OKFŠ-a obavljat će Financijska agencija. Obveznici naknade za OKFŠ dostavljat će u
  FINA-u obrasce OKFŠ prvi put početkom 2020. godine, za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine. Kao
  što smo napomenuli ovo vrijedi za obveznike koji u 2019. ostvare prihod veći od 3.000.000,00 kn.