Porez na dohodak i doprinosi, obračun plaća

 • Promjena minimalne plaće za 2021. godinu i ona iznosi 4.250,00 kuna bruto. Navedeno se odnosi na plaću od siječnja 2021.godine, a koja se isplaćuje u veljači 2021. godine.
 • Nova minimalna osnovica za člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge prijavljenog na puno radno vrijeme će iznositi 5.967,65 kuna bruto. Ako je član uprave prijavljen na manje od punog radnog vremena i plaća se izračunava razmjerno toj osnovici razliku do punog iznosa doprinosa po propisanoj osnovici bit će dužan podmiriti kao fizička osoba ukoliko razliku do obveznog iznosa ne ostvaruje npr. kod drugog poslodavca. Navedene će se odredbe ostvariti godišnjim obračunom u kojemu će se utvrditi možebitna razlika doprinosa za uplatu prema rješenju Porezne uprave.
 • Stopa poreza na dohodak smanjuje se s 24% na 20% poreza na dohodak, a stopa od 36% smanjuje se na 30%. Nove stope se primjenjuju od 01.01.2021. godine što znači za sve isplate od tog datuma nadalje (isplata plaće za 12/2020. u 01/2021.).
 • Stopa poreza na dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku smanjuje se sa 12% na 10%.
 • Novosti kod prijave dohotka od najma/zakupa – U slučaju ovjeravanja ugovora o najmu kod javnog bilježnika najmodavac nema obvezu prijave ostvarivanja dohotka Poreznoj upravi nego to umjesto njega ima obvezu prijaviti javni bilježnik. Ako je javni bilježnik na Ugovoru (aneksu Ugovora ukoliko se radi o promjenama vezanim uz najam) ovjerio potpis poreznog obveznika ili ga je potvrdio (solemizirao) obvezan je najkasnije u roku od 30 dana jedan primjerak dostaviti Poreznoj upravi.

PDV – Porez na dodanu vrijednost

 • Obveznikom PDV-a poslovni subjekt može postati:
  ∙ Dobrovoljno – Zahtjevom za ulazak u sustav PDV-a i obvezan je ostati u sustavu PDV-a 3 godine; – može ući u sustav PDV bilo kad tijekom godine
  ∙ Po sili zakona – ukoliko mu ukupne isporuke bez PDV-a u 2021. prelaze 300.000,00 kuna – u sustav PDV ulazi od 01. idućeg mjeseca nakon prelaska praga. Dakle, ukoliko su mu ukupne isporuke prešle iznos od 300.000,00 kn u listopadu, on od 01.11.2021. mora ući u sustav PDV-a
 • Postupak upisa u sustav PDV-a, neovisno o tome ulazi li se dobrovoljno ili po “sili zakona”, provodi se predajom zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a na obrascu P-PDV.
 • U slučaju ulaska i izlaska iz sustava PDV-a poduzetnik treba provjeriti treba li obaviti ispravak pretporeza na:
  ∙ Dugotrajnoj imovini
  ∙ Zalihama dobara
  ∙ Napraviti usklađenje i ispravke pretporeza u obrascu PDV-a

Porez na dobit

 • Porezom na dobit oporezuje se financijski rezultat poslovanja poduzeća na godišnjoj razini, koji se utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda poduzeća u toku poslovne godine.
 • Izmjene zakona odnose se na porezno razdoblje koje počinje teći od 01. siječnja 2021. a obračun poreza na dobit se radi 2022. godine.
 • Porez na dobit plaća se po stopi:
  1. od 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kn 
  2. od 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 7.500.000,00 kn
 • Pri izračunu predujma poreza na dobit za 2021. godinu, temeljem prijave poreza na dobit za 2020. godinu, primijenit će se stopa 10%
 • ISPLATA PREDUJMOVA DOBITI TOKOM GODINE
 • Poduzetnik si može u toku godine isplatiti predujam dobiti za tu godinu, no preporučljivo je da prije isplate napravi privremeni Račun dobiti i gubitka kako ne bi došlo do prevelike isplate u odnosni na konačnu dobit.
 • Tom dijelu treba pristupiti s posebnom pozornošću, jer kod isplate predujma potrebno je poslati JOPPD obrazac na Poreznu upravu . Ukoliko se pojavi situacija da je isplaćen veći predujam od ostvarene dobiti za isplatu na kraju
  godine, navedena razlika smatra se izuzimanjem i oporezuje se porezom po stopi od 30%.
 • Isplatu predujma dobiti treba popratiti Odluka o isplati dobiti napravljena s datumom kada je predujam isplaćen.

Rokovi predaje izvješća za 2020. godinu su:

 • Godišnji financijski izvještaji (GFI) za 2020. godinu trebaju predati za potrebe statistike kao i Obrazac poreza na dobit do zaključno s 30.06.2021.
 • Godišnji financijski izvještaji (GFI) za 2018. godinu trebaju predati za potrebe javne objave do zaključno s 31.08.2021.
 • Obrazac OPZ-STAT, TZ, OKFŠ predaju se do 30.06.2021.
 • Prijava poreza na dobit za 2020. godinu predaje se do 30.06.2021.
  • Obveza uplate poreza na dobit po obračunu za 2020. godinu je također 30.06.2021.
  • Prva „nova“ rata po obračunu iz PD obrasca za 2020. godinu  dospijeva 02.08.2021. godine, odnosno „stare“ rate se uplaćuju zaključno s 30.06.2021. godine.