Roditeljski i očinski dopust 

Početkom kolovoza 2022. godine stupile su na snagu izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Izmjenama je definirano sljedeće:

  • nova pravila o korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta za oba roditelja 
  • povećan je maksimalni iznos naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta 
  • uveden je plaćeni očinski dopust.

Pravila o korištenju roditeljskog dopusta

Pravo na korištenje roditeljskog dopusta je osobno prave svake zaposlene ili samozaposlene majke te zaposlenog ili samozaposlenog oca ukoliko je majka u trenutku rođenja djeteta bila zaposlena. Roditeljski dopust se može koristiti u razdoblju od navršenih 6 mjeseci djetetova života pa do njegove osme godine.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj

Zaposleni ili samozaposleni roditelji imaju pravo na roditeljski dopust u maksimalnom trajanju od 8 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće rođeno dijete. Ako roditeljski dopust koriste oba roditelja, svaki roditelj ima pravo na korištenje u maksimalnom trajanju od četiri mjeseca za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 15 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Raspored i trajanje roditeljskog dopusta roditelji određuju dogovorno pri čemu svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja.

Pojednostavljeno rečeno, majka može iskoristiti svoja četiri mjeseca, a otac joj može prepustiti svoja dva mjeseca (koja su prenosiva) tako da je ona ukupno 6 mjeseci na roditeljskom dopustu. Ocu ostaju još 2 mjeseca (koja su neprenosiva) i on ih može iskoristiti do djetetove osme godine života. Ovo je najčešći slučaj, ali naravno može biti i obrnuto.

Za ostvarivanje prava na roditeljski dopust potrebno je podnijeti zahtjev HZZO-u i uz zahtjev priložiti potvrdu o plaći unazad 6 mjeseci, IBAN tekućeg računa te pisanu suglasnost poslodavca.

Jedan od roditelja nezaposlen u trenutku rođenja djeteta

U slučaju kada roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj maksimalno trajanje dopusta iznosi šest mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 28 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Tu se gube ona dodatna dva mjeseca. 

Primjerice, ako je majka u trenutku rođenja djeteta nezaposlena i nije iskoristila svih šest mjeseci jer započinje radni odnos otac ima pravo koristiti preostali dio roditeljskog dopusta do 8 godine djetetova života.

Naknada plaće za vrijeme roditeljskog dopusta

Novčana naknada za korištenje roditeljskog dopusta u slučaju zaposlenog roditelja iznosi 100% naknade plaće do maksimalnog iznosa od 7.500,13 kn, a isplaćuje se na teret državnog proračuna. Znači ukoliko je roditelju plaća bila 8.500,00 kn neto, on će na roditeljskom dopustu primati naknadu od 7.500,13 kn, no ukoliko mu je plaća bila manja od 7.500,13 kn, on će primati iznos svoje neto plaće.

Očinski dopust

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 10 radnih dana za jedno rođeno dijete ili 15 radnih dana za blizance, trojke ili više istovremeno rođene djece. 

Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo koristi u neprekinutom trajanju i pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. Također, otac pravo koristi neovisno o radnopravnom statusu majke i neovisno koristi li ona rodiljni dopust. 

No, ovo pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta u razdoblju od dana rođenja djeteta do navršenih 6 mjeseci djetetova života.

Pravo na očinski dopust ostvaruju i zaposleni ili samozaposleni očevi čija su djeca rođena prije stupanja izmjena Zakona na snagu (01.08.2022.), ali pod uvjetom da djeca nisu navršila šest mjeseci života.

Zaposleni otac obvezan je pisanim putem obavijestiti poslodavca najmanje 15 dana prije planiranog početka korištenja dopusta. Poslodavac ne mora izdati pisano odobrenje te ne može utjecati na odgađanje korištenja prava, tj. poslodavac ga u tom periodu mora pustiti da iskoristi dopust.

Za ostvarivanje prava na očinski dopust potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom HZZO-u prema mjestu prebivališta/boravišta i uz zahtjev priložiti potvrdu o plaći unazad 6 mjeseci, IBAN tekućeg računa za isplatu plaće i podatke o djetetu (ime, prezime i OIB).

Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100% naknade plaće bez limita, a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna. Znači za vrijeme korištenja očinskog dopusta otac prima iznos svoje plaće.