Ugovor o radu

 •  uređuje odnos između poslodavca i radnika kojim radnik poslodavcu stavlja na raspolaganje svoje sposobnosti, stručna znanja i vještine i za to prima plaću.
 • radnik posao obavlja nesamostalno, uz nadzor i prema uputama poslodavca
 • podliježe odredbama Zakona o radu
 • Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću:
  1. doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup)  – za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, po stopi od 20%

–  za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, po stopi od 15%

 1. doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup): po stopi od 5%
 2.  doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup): po stopi od 5%
 3. porez na dohodak plaća se po stopama od 20% ili 30%, a prirez ovisno o prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu radnika.

Ugovor o djelu 

 • definiran je kao ugovor građanskog obveznog prava kojim se izvođač obvezuje naručitelju odraditi određeni posao za što ima pravo na naknadu.
 • izvođač radi za svoj račun i na svoj rizik te u pravilu sam određuje kada će, gdje i na koji način raditi. Izvođač može ugovoreni posao odraditi osobno ili ga povjeriti trećim osobama.
 • podliježe odredbama Zakona o obveznim odnosima
 • Na primitke po osnovi ugovora o djelu plaća se:
  1. doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 10% (I. stup 7,5 % i II. stup 2,5 %),
  2. doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%,
  3. porez na dohodak po stopi od 20% i prirez.

Ugovor o autorskom djelu 

 • njime se autor obvezuje korisniku autorskog djela isporučiti originalnu intelektualnu tvorevinu iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter i za to ostvaruje pravo na autorski honorar.
 • podliježe odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
 • U Zakonu se kao autorska djela osobito navode: jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi), glazbena djela, s riječima ili bez riječi,  dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom, audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju), kartografska djela, prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.
 • Na autorske honorare potrebno je obračunati sljedeće doprinose: 
  1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti: 
   • za umirovljenike i druge osiguranike samo I. stupa – po stopi od 10%
   • za ostale osiguranike obveznike II. stupa – po stopi od 7,5%;
  2.  doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) – po stopi od 2,5%
  3. doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – po stopi od 7,5%.
  4. porez na dohodak obračunava se po stopi od 20%.
  5. Pri utvrđivanju dohotka od autorskih naknada priznaje se svota paušalnih izdataka u visini od 30% (kod umjetničkih djela, uz potvrdu nadležne udruge, paušalni izdaci mogu biti uvećani za dodatnih 25%) 
   • Paušalni izdaci umanjuju osnovicu za plaćanje doprinosa, poreza i prireza.

Primjer obračuna plaće, ugovora o djelu i autorske naknade

Obračuni se odnose na fizičku osobu s prebivalištem u Zagrebu u iznosu 6.000,00 kuna bruto.